Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
22-HD/BTGTU 02/08/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
27-HD/BTGTU 27/09/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2021
28-KH/BTGTU 04/08/2021 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
29-KH/BTGTU 06/08/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" kiểm soát tốt dịch Covid 19, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội
23-HD/BTGTU 09/08/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
413-CV/BTGTU 01/11/2021 Về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng VCNet
427-CV/BTGTU 04/11/2021 Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
số 29-HD/BTGTU 29/10/2021 Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng
30-HD/BTGTU 11/11/2021 Hướng dẫn công tác giáo dục chính trị năm 2022
số 519-CV/BTGTU 27/12/2021 Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền dịch Covid-19
33-HD/BTGTU 05/01/2022 Về tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số 34-HD/BTGTU 06/01/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 1/2022
Số 569-CV/BTGTU 09/03/2022 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương
Số 53-HD/BTGTU 24/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (10/1972 - 10/2022)
773-CV/BTGTU 04/10/2022 Về việc tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo Bác
Số 39-HD/BTGTU 23/03/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 2/2022
40-HD/BTGTU 25/04/2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
41-HD/BTGTU 28/04/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Sô 42-HD/BTGTU 06/05/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022)
Số 61-KH/BTGTU ngày 06/6/2022 06/06/2022 Kế hoạch Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022”
   1   2  
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH