Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
22-HD/BTGTU 02/08/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
27-HD/BTGTU 27/09/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2021
11/CT-UBND 28/07/2021 Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
3872/UBND-KGVX 01/08/2021 Công văn V/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
28-KH/BTGTU 04/08/2021 Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
29-KH/BTGTU 06/08/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" kiểm soát tốt dịch Covid 19, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội
23-HD/BTGTU 09/08/2021 Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
31-KH/TU 20/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
số 27/CT-TTG 03/10/2021 Chỉ thị về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19
413-CV/BTGTU 01/11/2021 Về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng VCNet
427-CV/BTGTU 04/11/2021 Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
số 29-HD/BTGTU 29/10/2021 Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng
600/TB-UBND 05/11/2021 Thông báo về việc tạm dừng một số hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch
2034-CV/VPTW 09/10/2021 Về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
30-HD/BTGTU 11/11/2021 Hướng dẫn công tác giáo dục chính trị năm 2022
số 31-HD/BTGTU 30/11/2021 Về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thức tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
số 31-HD/BTGTU 30/11/2021 Về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thức tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
số 519-CV/BTGTU 27/12/2021 Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền dịch Covid-19
33-HD/BTGTU 05/01/2022 Về tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số 34-HD/BTGTU 06/01/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 1/2022
   1   2   3  
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH